Statuten

[Noot van de vertalers: Tot 2018 zijn de Bylaws van TRA in het Nederlands vertaald met ‘Huishoudelijk Regle­ment’; groeiend inzicht heeft echter geleid tot een andere vertaling, namelijk ‘Statuten’, daarom gebruiken we vanaf 2018 dit woord voor de Bylaws. In onderstaande tekst wordt echter nog ‘Huishoudelijk Reglement’ gebruikt.]

Artikel 1. DOEL

Het doel van de Reiki Alliance is het steunen van de leden als masters in Usui Shiki Ryoho, ook bekend als het Usui Systeem van Natuurlijke Heling.

Artikel 2. LIDMAATSCHAP

Paragraaf 1.

De soorten lidmaatschap zullen zijn zoals die van tijd tot tijd door de algemene jaarvergadering van de Reiki Alliance worden vastgesteld.

Paragraaf 2.

De leden van de Reiki Alliance zullen bestaan uit Reikimasters die het doel van deze vereniging steunen en die Phyllis Lei Furumoto erkennen als de Lineage Bearer van Usui Shiki Ryoho in de afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto.

Paragraaf 3.

Elk lid zal als Reikimaster zijn ingewijd door een Reikimaster en zal de Lidmaatschapsovereenkomst ondertekenen.

Paragraaf 4.

Het lidmaatschap zal beëindigd worden wegens het niet betalen van de contributie, door schriftelijke opzegging door het lid, of door een stemming tot een dergelijke beëindiging tijdens een correct bijeengeroepen vergadering van de Reiki Alliance.

Artikel 3. RAAD VAN BESTUUR

Paragraaf 1.

Het leiden en besturen van deze vereniging is in handen van een Raad van Bestuur, bestaande uit vijf leden.

Paragraaf 1 (a).

Bestuurders worden elk jaar uit de aanwezigen op de algemene jaarvergadering gekozen voor een ambtstermijn van drie jaar. Dergelijke ambtstermijnen zullen gespreid zijn om ervoor te zorgen dat niet alle bestuurders hun termijn gelijktijdig beëindigen.

Paragraaf 1 (b).

Bestuursleden mogen twee opeenvolgende ambtstermijnen van drie jaar dienen. Na een aaneensluitende periode van zes jaar moet een bestuurslid één jaar aftreden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een nieuwe termijn.

Paragraaf 2.

Het aantal bestuurders dat het bestuur vormt, kan worden gewijzigd door een specifieke aanpassing van het Huishoudelijk Reglement tijdens een algemene jaarvergadering.

Paragraaf 3.

Eisen die gesteld worden aan bestuursleden zullen zijn: actieve leden van goede naam binnen de Reiki Alliance, aanwezig zijn op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, aanwezig zijn op de jaarlijkse conferentie, toegang hebben tot e-mail en gedurende het jaar beschikbaar zijn voor telefonisch overleg.

Paragraaf 4.

Verantwoordelijkheden van het bestuur zullen zijn: toezicht houden op de algemene operaties van de Reiki Alliance, toezicht houden op het plannen en organiseren van de jaarlijkse conferentie, het jaarbudget goedkeuren en toezicht houden op het goedgekeurde budget, de jaarlijkse contributie en het entreegeld vaststellen, het Huishoudelijk Reglement op actualiteit beoordelen en de nodige aanbevelingen voor aanpassingen doen die ter overweging aan de leden worden gegeven, regelmatig communiceren met het Office of the Grand Master, de uiteindelijke verantwoordelijkheid nemen voor een juiste vertaling van officiële documenten, en in simpele en heldere bewoordingen aan de leden verslag uitbrengen omtrent de uitvoering van deze verantwoordelijkheden.

Paragraaf 4 (a).

De Reiki Alliance vergoedt conferentiekosten en reiskosten (tegen het laagst mogelijke tarief) voor bestuursleden en relevante personeelsleden om aanwezig te kunnen zijn bij bestuursvergaderingen en de jaarlijkse conferentie.

Paragraaf 5.

Drie leden van de Raad van Bestuur is het minimumaantal dat vereist is voor een wettig besluit.

Paragraaf 6.

De Raad van Bestuur kan commissies aanwijzen om bepaalde taken uit te voeren teneinde de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Een commissie kan alleen beslissingen nemen die binnen de aan haar gedelegeerde bevoegdheden vallen.

Paragraaf 7.

In het geval dat er een vacature in de Raad van Bestuur ontstaat, mogen de overblijvende bestuursleden bij meerderheid van stemmen een tijdelijke vervanger kiezen tot de volgende algemene jaarvergadering, tijdens welke door de leden een permanente vervanger gekozen zal worden voor het nog niet verstreken deel van de termijn.

Artikel 4. FUNCTIONARISSEN

Paragraaf 1.

De leden van de Raad van Bestuur zullen dienen als functionarissen van de vereniging. De functionarissen zullen zijn de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris/penningmeester.

Paragraaf 2.

De taken van de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris/penningmeester zullen zijn zoals die gewoonlijk aan zulke functionarissen van een vereniging worden opgelegd en wettelijk vereist zijn en zoals die van tijd tot tijd aan hen respectievelijk worden toegewezen door de Raad van Bestuur; maar cheques van welke bankrekening van de vereniging dan ook zullen uitsluitend getekend worden door die personen die van tijd tot tijd door de Raad van Bestuur aangewezen zullen worden middels een daartoe strekkend besluit.

Artikel 5. LEDENVERGADERINGEN

Paragraaf 1.

De algemene jaarvergadering van de leden, ter verkiezing van de Raad van Bestuur en voor de afhandeling van andere zaken die correct ter vergadering zijn voorgedragen, zal worden gehouden tijdens de jaarlijkse conferentie, die op een tijd en plaats wordt gehouden die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

Paragraaf 2.

Bijzondere algemene vergaderingen van de leden kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden, op die tijd en die plaats die de Raad van Bestuur voorschrijft.

Paragraaf 3.

Een geschreven of gedrukte kennisgeving die de plaats en de datum van de jaarvergadering vermeldt, en in het geval van een bijzondere vergadering het doel of de doelstellingen waarom de vergadering wordt bijeengeroepen, dient uiterlijk dertig dagen voor de datum van de vergadering te worden bezorgd.

Paragraaf 4.

Elk lid dat zijn financiële verplichtingen nakomt, zal gerechtigd zijn om één stem uit te brengen bij elke verkiezing of over elk onderwerp bij een gewone of bijzondere vergadering van de leden, en deze stemmen zullen persoonlijk uitgebracht worden.

Paragraaf 5.

Tenzij anders aangegeven in dit reglement of in de wet, zullen zaken worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden waarbij het quorum aanwezig is. De leden hebben de macht om elke actie van de bestuurders teniet te doen indien twee derde van de aanwezige leden middels een stemming daartoe besluit op een vergadering waarbij het quorum aanwezig is. De Raad van Bestuur is gehouden aan het uitvoeren van elk besluit dat door de leden is aangenomen. Dit Artikel 5, Paragraaf 5, van dit Huishoudelijk Reglement zal niet worden aangepast anders dan bij meerderheid van stemmen van de leden.

Artikel 6. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Paragraaf 1.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen op elk gewenst moment, op elke plaats, worden gehouden door een oproep daartoe door drie of meer bestuurders. De kennisgeving wordt persoonlijk, telefonisch of per post overgebracht, minimaal drie dagen voorafgaand aan een vergadering. Een uitnodiging voor welke vergadering van het bestuur dan ook kan door elke bestuurder op elk moment schriftelijk worden afgeslagen.

Artikel 7. VRIJWARING

Paragraaf 1.

Eenieder die betrokken is of was, of het risico loopt betrokken te worden in een dreigende, aanstaande of aangespannen procedure, geding of gerechtelijke actie, hetzij civielrechtelijk, strafrechtelijk, administratief of met betrekking tot een gerechtelijk onderzoek, vanwege het feit dat hij/zij een bestuurder van deze vereniging is of was, zal gevrijwaard zijn voor alle onkosten (inclusief honorarium voor een advocaat), boetes, schadeloosstellingen en jaarlijks te betalen schikkingen die in redelijke mate ontstaan zijn door zijn/haar betrokkenheid in deze procedure, geding of gerechtelijke actie, mits hij/zij in goed vertrouwen handelde en op een zodanige wijze dat hij/zij redelijkerwijze kon veronderstellen in het belang, of niet tegen de belangen, van de vereniging te handelen of met betrekking tot een strafrechtelijk proces redelijkerwijze kon aannemen dat zijn/haar handelwijze niet onwettig was. In iedere procedure of geding door of namens deze vereniging om een uitspraak tegen zo iemand te verkrijgen, zal er geen vrijwaring zijn voor welke aanspraak of gevolgen dan ook waartoe hij/zij veroordeeld wordt vanwege nalatigheid of wanprestatie in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden voor de vereniging, behalve indien en voor zover de rechtbank die in deze uitspraak doet, op daartoe gedaan verzoek bepaalt dat, ondanks het oordeel van aansprakelijkheid, hij/zij redelijkerwijze recht heeft op vrijwaring voor deze kosten, zulks ter beoordeling van deze rechtbank. Op verzoek van diegene die betrokken is, of betrokken dreigt te raken, bij een dergelijke procedure zal deze vereniging een overeenkomst met betrokkene aangaan, waarin de hiervoor beschreven vrijwaring bevestigd wordt, met inachtneming van de beperkingen die de wet in deze gevallen stelt. De vrijwaring die hierin geregeld wordt zal voortduren indien de persoon niet langer een bestuurder of functionaris van deze vereniging is, zal overgaan op zijn/haar erfgenamen, executeur-testamentair en beheerders, en zal zijn ter aanvulling op de wettelijke rechten op vrijwaring.

Paragraaf 2.

Deze vereniging zal de kosten die ontstaan door de verdediging tegen een civiel- of strafrechtelijke procedure, geding of gerechtelijke actie waarbij iemand recht op vrijwaring zou hebben, zoals beschreven in Paragraaf 1 van Artikel 7, betalen vooruitlopend op een definitieve uitspraak, na ontvangst van een verklaring van of namens deze persoon om dit bedrag terug te betalen indien deze persoon geen wettelijk recht op vrijwaring zou genieten.

Artikel 8. ONTBINDING

Na vrijwillige of gedwongen ontbinding zullen de bezittingen van de vereniging worden aangewend en verdeeld conform hoofdstuk 24.03 van de herziene wetgeving van de staat Washington.

NB.  Dit Huishoudelijk Reglement is zodanig in andere talen vertaald dat het zo goed mogelijk de betekenis van de Engelse tekst weergeeft. Het is echter onmogelijk om een exacte vertaling van de in dit document gebruikte juridische terminologie te geven. De rechtsregels en terminologie zijn in ieder land verschillend. In geval van verschillen zal de originele Engelse tekst doorslaggevend zijn.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2018. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer