Ethiekcode

Introductie

De totstandkoming van deze Ethiekcode is een bewuste stap van de Reiki Alliance en haar leden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de normen en waarden die volgen. Deze Code geeft de betrokkenheid weer van Reikimasters om hun kennis, vaardigheden en kunst te gebruiken voor het welzijn van anderen, om niet opzettelijk te kwetsen, om studenten en cliënten te respecteren en onszelf en elkaar te eren.

Deze Code verduidelijkt basisprincipes van het Reikimasterschap. Voor hen die op dit pad zijn, kan de Code dienen als een bron voor scholing en reflectie, zelfevaluatie, persoonlijke en onderlinge heling. Deze Code dient tevens om naar buiten toe duidelijk weer te geven wat omtrent het ethisch gedrag van Reiki Alliance-masters kan worden verwacht.

Ethiekcode voor Reikimasters van de Reiki Alliance

#1: Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.

 • Ik waardeer de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan dat van hen.
 • Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.

#2: Ik behandel mijn studenten en cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.

 • Ik werk naar beste kunnen met mijn studenten en cliënten, zonder vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
 • Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten en onthoud mij van machts- en seksueel misbruik.
 • Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reikimaster om een seksuele relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen. 
 • Ik sta mijzelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen (machtsdynamiek) werkelijk te laten veranderen alvorens een romantische of seksuele relatie te overwegen met een student of ex-cliënt.

#3: Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar initiërend master te kiezen en het recht van een cliënt om zijn/haar eigen manier en pad van heling te kiezen.

 • Ik respecteer het vertrouwen van mijn Reikicliënt in zijn/haar arts of eerstelijnsverzorger.
 • Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Wanneer ik dit niet kan, zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reikimaster of beoefenaar te werken.

#4: Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.

#5: Ik behoud een helder bewustzijn.

 • Ik onthoud mij van alcohol- of drugsmisbruik.
 • Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel en mijn professioneel handelen beïnvloed kunnen worden door mijn gebruik van alcohol en drugs; daarom onthoud ik mij hiervan tijdens professionele activiteiten.

#6: Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.

 • Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.

#7: Ik blijf vertrouwen in Reiki en in mijn Reikigemeenschap.

 • Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, alsmede de kwaliteiten liefhebbende vriendelijkheid en eerlijkheid.Ik zeg wat waar en zinvol is en zeg niets wat dat niet is.
 • Ik hecht waarde aan mijn relatie met een proces groter dan ikzelf, en erken dat heling iets is wat ik mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar wat ik nooit kan beheersen.
 • Ik steun het leven in plaats van de dood te vermijden.

#8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.

 • Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het ongepast achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.
 • Ik onthoud mij van beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.

#9 Ik erken en respecteer andere disciplines en hun beoefenaars.

 • Ik tracht samen te werken met andere Reikimasters of beoefenaars van andere disciplines en ik onthoud mij van laster, kritiek of anderszins denigrerende opmerkingen jegens hen.

#10: Ik ben aansprakelijk en verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reikimaster in de samenleving.

 • Ik realiseer me dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel effect op anderen kunnen hebben; ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn.
 • Ik los daadwerkelijk of potentieel tegenstrijdige belangen direkt op.

Herzien april 1996 in Gersfeld, Duitsland. Alle vorige versies zijn hierdoor komen te vervallen.

Oplossen van geschillen

In alle relaties tussen mensen komen geschillen voor. Binnen de gemeenschap die wordt gevormd door de Reiki Alliance is een geschil een probleem dat opgelost moet worden, niet een gevecht dat gewonnen moet worden. Vooral wanneer het geschil draait om het zich niet houden aan de Ethiekcode of de Lidmaatschapsovereenkomst, geldt dat onze gemeenschap zich altijd richt op liefdevolle aanmoediging van het zich vrijwillig confirmeren, liever opname in dan uitsluiting uit de Reiki Alliance. We hebben vier manieren gevonden om problemen op te lossen die een eerlijke communicatie bevorderen en die een efficiënte oplossing van geschillen in onze gemeenschap mogelijk maken. Dat zijn: onderhandeling, bemiddeling door een getrainde bemiddelaar, het gebruik van een ombudsman en, in laatste instantie, arbitrage door het Arbitrageteam, waarbij deelname door de leden van de Reiki Alliance vereist is.

Bij onderhandeling nemen de betrokkenen zelf de verantwoordelijkheid voor hun conflict door het uitwisselen van standpunten en voorstellen voor oplossing. Bij bemiddeling worden ze ondersteund door een getrainde en neutrale bemiddelaar.

Een ombudsman is een door het Arbitrageteam benoemd persoon die de feiten vaststelt. De ombudsman stelt vast wat er werkelijk aan de gang is en maakt een rapport met een aanbeveling voor het Arbitrageteam. Het Arbitrageteam maakt dan zelf een analyse en doet een aanbeveling aan het kantoor van de Reiki Alliance, de Raad van Bestuur, een commissie van de Reiki Alliance of een andere instelling van de Reiki Alliance, wat maar gepast is.

Bij arbitrage wordt de uiteindelijke beslissing genomen door het volledige Arbitrageteam. Deze beslissing is gebaseerd op de onpartijdige vaststelling van de feiten en op de Ethiekcode, de Lidmaatschapsovereenkomst of andere reglementen van de Reiki Alliance. De beslissing en de aanbeveling van het Arbitrageteam zijn bindend voor de betrokkenen in het geschil. Betrokkenen bij een geschil die het niet eens zijn met de beslissing van het Arbitrageteam kunnen in beroep gaan.

Het Arbitrageteam zal toezicht houden op de naleving van deze oplossing van het geschil, of dit toezicht zal worden gedelegeerd aan individuele leden van het Arbitrageteam, die de andere leden ervan te allen tijde op de hoogte zullen houden. Alle communicatie wordt door alle betrokkenen op ieder niveau strikt vertrouwelijk behandeld. Het doel is dat alle niveaus voor het oplossen van geschillen binnen een jaar na doorverwijzing van de kwestie naar het Arbitrageteam afgehandeld zullen zijn, waarbij onderhandeling, bemiddeling en het onderzoek door de ombudsman 1 tot 6 maanden kunnen duren en arbitrage, zo nodig, eveneens 1 tot 6 maanden.

Omdat het oplossen van geschillen zo belangrijk is voor de harmonie en het evenwicht in de Reiki Alliance en omdat de hele gemeenschap daar profijt van heeft, komen alle redelijke onkosten voor het oplossen van geschillen door bemiddeling, arbitrage en het inschakelen van een ombudsman voor rekening van de Reiki Alliance. Het Arbitrageteam zal ervaren bemiddelaars werven uit de gemeenschap van de Reiki Alliance. Deze bemiddelaars zullen een afspiegeling zijn van de diverse culturele en taalgroepen binnen onze gemeenschap. De noodzakelijke training in bemiddeling zal worden gegeven door de leden van het Arbitrageteam of door een externe bron, goed te keuren door de Raad van Bestuur.

Met dank aan:

De Ethiekcommissie bedankt de vele wereldorganisaties die ons door het verschaffen van hun ethiekdocumenten geïnspireerd hebben bij onze eigen pogingen. Een complete lijst van deze documenten kan bij het kantoor van de Reiki Alliance verkregen worden. In het bijzonder bedanken wij de volgende organisaties:

Canadian Nurses Association (Canada)
Confederation of Healing Organizations (Groot-Brittannië)
Lawforms, Goodson & Manley, Ltd. (VS)
Midwives’ Alliance of North America (VS/Canada)
Vipassana Teachers’ Collective (VS)

© 1993 The Reiki Alliance
Aangenomen: 29 april 1993
Herzien: 30 april 1995
Herzien: 27 april 1996                                  

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer