Privacybeleid / Disclaimer

Privacybeleid van de Reiki Alliance

Welkom op de website van de Reiki Alliance! Wij, als Reiki Alliance, zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat je privacy beschermd wordt. Wij beloven in het vervolg je expliciete toestemming te verkrijgen voorafgaand aan onze beperkte verzameling van je persoonlijke informatie, alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt veilig te bewaren en deze informatie alleen te gebruiken binnen de reikwijdte van je instemming.

De term ‘de Reiki Alliance’, ‘ons’ of ‘we’/‘wij’ refereert aan de eigenaar van de website, The Reiki Alliance, een organisatie zonder winstoogmerk uit Washington, waarvan het geregistreerde kantoor gevestigd is op 4509 S Roxbury St., Seattle, WA 98118, Verenigde Staten. De term ‘lid’ of ‘leden’ refereert aan leden van de Reiki Alliance. De term ‘u’/‘je’ of ‘uw’/‘jouw’ refereert aan de gebruiker of bezoeker van onze website.

We verwerken je persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven op basis van de wettelijke grond van instemming tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gebaseerd op je specifieke individuele gebruik van onze website. De betreffende instemming is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uitdrukking of bevestiging waarbij je als bezoeker van de website of als lid van de Reiki Alliance toestemming geeft in de vorm van een mededeling, aanvraag of andere duidelijke bevestiging tot het verwerken van je persoonlijke gegevens.

De Reiki Alliance is vastbesloten haar deel voor haar rekening te nemen om ervoor te zorgen dat het internet online een veilige plek voor je is. Het doel van dit privacybeleid is je te informeren over het online privacybeleid van de Reiki Alliance en de keuzes weer te geven die je hebt over de manier waarop de over jou verzamelde informatie gebruikt wordt. We hebben dit herziene privacybeleid opgesteld om te voldoen aan de huidige wettelijke eisen en om onze blijvende zorg te tonen voor de privacy van persoonlijke informatie, die verstrekt wordt door degenen die de website bezoeken of/en erop reageren, hetzij als bezoekers, hetzij als leden van de Reiki Alliance. Ons privacybeleid is ontworpen om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het gebruik van onze site.

Dit beleid zal regelmatig geëvalueerd worden in relatie tot nieuwe technologieën, zakelijke praktijken, wettelijke eisen en jouw door ons ingeschatte behoeftes als bezoeker of als lid van de Reiki Alliance. Door het gebruik van onze website stem je in met onze verzameling en ons gebruik van je persoonlijke informatie, uitsluitend zoals beschreven in dit privacybeleid. We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen. Teneinde onrechtmatige toegang te voorkomen, gegevens up-to-date te houden en zorg te dragen voor een correct gebruik van informatie, hebben we geschikte fysieke, elektronische en controleprocedures geïnstalleerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Wanneer je deze website bezoekt, kun je ons twee soorten informatie verstrekken: persoonlijke informatie die je bewust besluit te verstrekken en die op individuele basis verzameld wordt door gebruik van de website, of informatie die op algemene basis verzameld wordt van jou als bezoeker of lid van de Reiki Alliance wanneer je door onze website bladert. Om jouw privacy te beschermen hebben en gebruiken we geen systeem om bezoekers te registreren. Ons registratiesysteem wordt alleen gebruikt door leden van de Reiki Alliance. De enige uitzondering is, wanneer je er als bezoeker voor kiest met ons in contact te treden door het online contactformulier te gebruiken, dat we de inhoud van je e-mailberichten samen met je e‑mailadresen onze reactie(s) op je contactverzoek bewaren, uitsluitend voor de tijd die nodig is om je contactverzoek te beantwoorden.

Net als andere websites gebruikt onze website webanalyse om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. Informatie die verzameld is via webanalyse betreft niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van onze site, inclusief maar niet beperkt tot datum en tijd van het bezoek, de bezochte pagina’s, de verwijzende webpagina, het type browser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, etc.), het type besturingssysteem (bijv. Windows, Linux, of Mac) en de domeinnaam van de internetprovider van de bezoeker. Deze informatie wordt verzameld van duizenden bezoeken en geanalyseerd als een geheel en kan de datum en tijd van bezoeken bevatten, je IP-adres, de bezochte pagina’s en de tijd die op onze website doorgebracht is.

Behalve voor het beantwoorden van e-mails met contactverzoeken van bezoekers, gebruiken we persoonlijke informatie van leden voor het beheren en bijhouden van onze ledenlijsten en de zakelijke activiteiten van de Reiki Alliance, door de producten te leveren en diensten te verlenen waar leden om vragen, toezicht te houden op het gebruik van de websitedienst, de inhoud van onze website en de aangeboden diensten te verbeteren, de inhoud en lay-out van onze site meer klantgericht te maken en voor andere wettige doelen. Dit gebruik zorgt voor een betere site en maakt deze beter geschikt voor de behoeftes van bezoekers en leden.

Voor leden om je lidmaatschapsaccount te creëren of voor leden en bezoekers om deel te nemen aan diverse online of andere programma’s die aangeboden worden door de Reiki Alliance en/of reikialliance.com, kan je gevraagd worden ons bepaalde persoonlijke identificeerbare gegevens te verstrekken zoals je naam, postadres, inclusief demografische informatie zoals postcode, land waar men zich bevindt, e-mailadres, telefoonnummer en taalvoorkeur. Je wordt altijd geïnformeerd over hoe deze informatie gebruikt wordt. We zijn vastbesloten deze informatie alleen te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid en de bepalingen die je verstrekt zijn op het moment van het verzamelen van de gegevens en zoals van tijd tot tijd geüpdatet. Je wordt altijd in de gelegenheid gesteld het verzoek om gegevens te verstrekken af te wijzen.

Leden hebben het recht van toegang tot hun persoonlijke gegevens en het recht keuzes te maken over het gebruik en de verzameling van dergelijke gegevens door de Reiki Alliance. Ten aanzien van leden van deze organisatie: je persoonlijke gegevens kunnen, met je uitdrukkelijke toestemming, gebruikt worden voor publicatie op deze website en voor het bijhouden van interne gegevens. Wanneer je van mening bent dat de informatie die we over je hebben niet juist is of niet compleet, schrijf ons dan zo spoedig mogelijk op voornoemd adres of stuur ons een e-mail. We zullen er naar streven informatie die niet correct blijkt te zijn onmiddellijk te corrigeren.

Persoonlijke gegevens van leden of bezoekers worden niet verhuurd of verkocht aan derden. Dergelijke informatie wordt niet gedeeld met derden op een algemene basis of voor welk ander doel dan ook. Persoonlijke identificeerbare informatie of zakelijke informatie wordt niet gedeeld met andere partijen tenzij vereist bij wet. We kunnen informatie vrijgeven wanneer we daar wettelijk toe gedwongen worden en wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist voor de bescherming van de wettelijke rechten van onze organisatie of om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die de wettelijke rechten van onze organisatie wellicht schendt.

De Reiki Alliance gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van een derde partij, geleverd door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt “performance cookies” om te analyseren hoe je de website gebruikt. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over je gebruik van de website wordt doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door het gebruik van cookies te weigeren in het scherm instellingen van je browser. Je kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instelling te selecteren in de software van je browser. Googles privacyverklaring is terug te vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

We informeren zowel bezoekers van de website als leden van de Reiki Alliance over het feit dat je je toestemming voor enig gebruik door de Reiki Alliance van je persoonlijke gegevens altijd kunt intrekken en dat je een verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens per e-mail kunt richten aan info(at)reikialliance.com of per post geadresseerd aan:

The Reiki Alliance
4509 S Roxbury St.
Seattle, WA 98118-5421
VS

Het is mogelijk dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd veranderen. Als of wanneer er wijzigingen aangebracht worden in dit privacybeleid, zullen we gebruikers die ons daartoe toestemming gegeven hebben per e-mail informeren. Alle wijzigingen zullen hier geplaatst worden, dus zorg er voor dat je hier regelmatig kijkt. Je kunt er echter verzekerd van zijn dat, indien het privacybeleid in de toekomst wijzigt, we de persoonlijke informatie die je onder dit privacybeleid aan ons verstrekt hebt, niet zonder je voorafgaande toestemming zullen gebruiken op een manier die duidelijk strijdig is met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op 4 juni 2018.

Disclaimer van de Reiki Alliance

Als je deze website bezoekt en gebruikt, ga je akkoord met en ben je gebonden je te houden aan de volgende algemene voorwaarden voor gebruik, die tezamen met ons auteursrecht, onze merknaam, ons privacybeleid en onze disclaimer de relatie tussen de Reiki Alliance en jou in relatie met deze website regelen. Indien je je niet houdt aan de algemene voorwaarden, dien je af te zien van of te stoppen met het gebruik van de website van de Reiki Alliance.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksregels: De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor je algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Deze website bevat materiaal dat in het bezit is van ons of in licentie aan ons is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het aanzicht, de verschijning en graphics. Reproductie van al het auteursrechtelij materiaal is verboden tenzij in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle gedeponeerde merknamen die op deze website afgebeeld zijn, met inbegrip van degene die niet ons eigendom of in licentie aan ons gegeven zijn, worden verantwoord op de website. Het is bezoekers verboden gedeponeerd of auteursrechtelijk materiaal te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Onrechtmatig gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of een misdrijf zijn. Dergelijk onrechtmatig gebruik van deze website en elk juridisch geschil of naleving als gevolg van dergelijk gebruik vallen onder de wetten van de staat Washington, Verenigde Staten.

Je persoonlijke of zakelijke gebruik van welke informatie of materialen dan ook van deze website is volledig voor je eigen risico. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Het is je eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat producten, diensten of gegevens die via deze website beschikbaar zijn aan je specifieke behoeften tegemoetkomen.

Door het gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat de uitsluitingen en begrenzingen van aansprakelijkheid zoals aangegeven in deze websitedisclaimer redelijk zijn. Als je het niet eens bent met de redelijkheid hiervan, dan moet je deze website niet gebruiken.

Wanneer je van mening bent dat de informatie die we over je hebben niet juist is of niet compleet, schrijf ons dan zo spoedig mogelijk op voornoemd adres of stuur ons een e-mail. We zullen er naar streven informatie die niet correct blijkt te zijn onmiddellijk te corrigeren.

Alles wordt in het werk gesteld om deze website in bedrijf te houden en goed te laten functioneren. Desalniettemin zijn we er niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor als de website tijdelijk buiten gebruik is ten gevolge van technische problemen die buiten ons vermogen liggen, of als de website helemaal niet beschikbaar is.

De in deze website beschikbare informatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Ook al wordt de informatie door ons verstrekt en hoewel we ernaar streven dat de informatie up-to-date en correct is, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, bedoeld of onbedoeld, wat betreft de volledigheid, correctheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ten aanzien van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde graphics die voor welk doel dan ook op deze website voorkomen. Daarom is iedere betrouwbaarheid die je aan zulke informatie toeschrijft volledig voor je eigen risico. In geen enkele situatie zullen we aansprakelijk gehouden kunnen worden voor geleden verlies of schade inclusief zonder beperking, direct of indirect verlies of schade, of ieder verlies of schade voortvloeiend uit verlies van data of winst voortkomend uit, of in connectie met, het gebruik van deze website.

Het kan zijn dat we soms informatie verstrekken die we betrouwbaar achten, die tot ons is gekomen via derden. Wij, noch welke derde andere partij dan ook, geven geen enkele garantie of zekerheid met betrekking tot de accuratesse, nauwkeurigheid, uitvoering, volledigheid of geschiktheid van de op deze website voor welk doel dan ook gevonden of aangeboden informatie en materialen. Je erkent dat zulke informatie en materialen fouten of onnauwkeurigheden kunnen bevatten en we sluiten aansprakelijkheid voor zulke onnauwkeurigheden of fouten specifiek uit tot het uiterste dat is toegestaan bij wet.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites tonen. Deze links worden beschikbaar gesteld voor je gemak en voorzien je van verdere informatie. Dat betekent niet dat we die website(s) aanbevelen. We hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s). Net zo min hebben we enige controle over de beschikbaarheid van die sites. Het tonen van links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de gezichtspunten op die website(s) in.

Niets op deze website is bedoeld om advies van welke soort dan ook aan te bieden, of biedt enig advies aan. Als je advies nodig hebt met betrekking tot zaken van juridische, financiële, medische of welke aard dan ook, adviseren wij je om een geschikte professional met kennis van dit vakgebied te raadplegen.

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op 4 juni 2018.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer